Chage your speed 2nd ม.แม่ฟ้าหลวง

ภาพภาพกิจกรรม งานวิ่ง CHANGE YOUR SPEED SHAPE YOUR LIFE ครั้งที่ 2

Change your speed Shape your life ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เปิร์ต (ไทย) จำกัด ดูรูปภาพที่นี่

change your speed-002

ภาพกิจกรรม งานวิ่ง Change Your Speed Shape Your Life ครั้งที่ 1

Change your speed Shape your life ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 6.00 – 18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เปิร์ต (ไทย) จำกัด ดูรูปภาพที่นี่

Fit to SPEED with SPEEDFIT

เรียนรู้การฝึกวิ่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น interval training sprint training cardio acceleration และรูปแบบอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งของคุณ

activities003

งาน Bike for mom

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกร ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่พร้อมกันทั้งประเทศ  : วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป